Referat fra ordinær GF 2016

Ordinær generalforsamling for GF Kløverbladet, onsdag den 30. marts 2016 i Valby kulturhus


Valg af dirigent


Søren blev foreslået og valgt. Søren konstaterede GF lovligt indkaldt og beslutningsdygtig med almindelig stemmeflerhed.


Valg af referent


Mie blev forslået og valg.


Valg af stemmetællere


Lisbeth og Bo blev valgt som stemmetællere.


Bestyrelsens beretning


Liz aflagde beretning for bestyrelsen - (se her)

.

Diskussion af bestyrelsens beretning:


Anne forslog bestyrelsen at tage klagen over Dateas parkeringsanlæg længere op i systemet.


Charlotte spurgte til omfanget af parkeringspladser i forbindelse med de nye byggerier. Klaus svarede, at der kun bliver etableret parkeringsanlæg i forbindelse med det ene af byggerierne. Han tilføjede, at vi kan forvente stigende parkeringsproblemer i forbindelse med Metro og fjerntogsforbindelser.


Mark påpegede, at hvis alle de nye beboere får adgang til licens ved en evt. 3 timers zone, så vil det nok ikke løse pladsproblemerne.


Ketil mindede om, at en 3 timers zone vil kræve et samarbejde med de omkringliggende gader.


Flere spurgte ind til muligheden for at lade kommunen overtage vejen og få oprettet betalingsparkering.


Det blev besluttet, at bestyrelsen vil undersøge mulighederne for nye tiltag omkring parkering frem mod næste generalforsamling, herunder muligheden for at ændre vejens status eller få etableret 3 timers zone med beboerlicens.


Herefter blev beretningen godkendt uden yderligere bemærkninger.


Indkomne forslag


Bestyrelsen havde indsendt et forslag om frasalg af det lille jordstykke ved Carl Jakobsens vej for 100.000 kr. til bygherren på det nye byggeri.


Diskussion af forslaget:


Bjarne spurgte til betaling af omkostninger i forbindelse med handlen. Klaus svarede, at køber betaler alle omkostninger, og at pengene vil gå i vejfonden.


Charlotte spurgte om der har været en reel forhandling om prisen. Klaus svarede benægtende. Foreningens advokat har vurderet at tilbuddet ligger i tråd med værdien af jordstykket.


Anne spurgte om bestyrelsen havde overvejet om det kunne være en bedre forretning at beholde jordstykket og etablere betalingsparkering.


Flere påpegede, at hvis generalforsamlingen stemte nej, så ville der være mulighed for at indgå en ny forhandling og evt. få en bedre pris. Klaus svarede, at der foreligger en underskrevet aftale med forbehold for GF beslutning, og at der ikke er garanti for at det vil være muligt at lave en ny aftale, hvis GF ikke godkender handlen.


Afstemning:


Afstemning 10 for og 5 imod. Hermed blev forslaget godkendt.


Fremlæggelse af regnskab 2015


Klaus fremlagde regnskabet - (se her)

 

Diskussion af regnskab:


Charlotte spurgte til bankgebyret på de 600 kr. Klaus fortalte, at det vedrører vores Girokonto.


Bjarne spurgte til prisen på brøndrensninger. Der er ikke angivet hvad og hvor meget der er lavet. Klaus svarede, at bestyrelsen vil kigge på at få lavet en ny og bedre ordning, hvor det vil være mere synligt hvad vi får for pengene.


Regnskabet blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.


Fastsættelse af kontingent og vejfond for 2016


Bestyrelsens forslag:


Grundejerforening: 500 kr. pr. matrikel (uændret)

Vejfond: 200 kr. pr. facademeter (uændret).


Søren kommenterede, at hvis vi skal lave kantsten mm. indenfor en overskuelig årrække, skal der betales mere. Vi kigger også på en udskiftning af slidlaget til omkring 3 mio. kr. indenfor en 10 årig periode, og den løbende vedligeholdelse æder af formuen. Han stillede herefter et modforslag om at sætte bidrag til vejfond op til 250 kr. pr. løbende facademeter.


Afstemning:


4 for Sørens forslag 7 imod.

13 for bestyrelsens forslag 0 imod


Bestyrelsens forslag blev hermed godkendt.


Det blev vedtaget, at bestyrelsen frem mod næste GF skal lave et vedligeholdelsesbudget samt budget for ekstraordinære omkostninger over udgifterne de næste 10 år, og på baggrund af budgettet foreslå et kontingent det matcher budgettet.


Godkendelse af budget 2016


Klaus fremlagde budgettet - (se her).


Bjarne spurgte hvor vist der er lavet en inspektion af vejene i forbindelse med budgettering af driftsudgifter. Klaus svarede, at det er der ikke, men at vejudvalget vil foretage en inspektion i den nærmeste fremtid.


Herefter godkendt uden yderligere kommentarer.


Valg til bestyrelsen


Renee, Thommi og Ketil var på valg for en toårig periode. Alle tre genopstillede og blev valgt.


Som suppleanter for en 1 årig periode blev valgt Bo og Mette.


Valg af revisor


Henrik Degn blev genvalgt som revisor.


Eventuelt


Renee reklamerede for vores lokale biograf, Valby kino, og opfordrede til at støtte den.


Charlotte gjorde opmærksom på manglende kantsten og ødelagt belægning på Gerdasgade. Bestyrelsen vil inspicere snarest.

 

Anna foreslog at man næste år bytter rundt på afstemning om budget og kontingent. Bestyrelsen svarede at det ikke kan ske indenfor de nuværende vedtægter, men at man vil tage det med når der kigges på at få revideret og fornyet vedtægterne. Ketil opfordrede i den forbindelse interesserede grundejere til at melde sig til vedtægtsændringsudvalget. Man kan henvende sig til bestyrelsen. 


Winnie spurgte til de nye skilte der blev besluttet på sidste års GF. Bestyrelsen erkendte, at der er et hængeparti. Thommi supplerede med, at der også er behov for nye skilte ved indkørslerne til vejene (Indkørsel forbudt – ærindekørsel tilladt).


Søren mindede om arbejdsdag i Karensparken som foregår den 24. april fra kl. 13.00.


Ref/Mie