Referat fra ordinær GF 2015

Kløverbladet ordinær GF, 18. marts 2015.1. Valg af dirigent, referent og stemmetællereDirigent: Anne Dorte blev valgt. Anne Dorte takkede herefter for valget og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt


Referent: Mie blev valgt.


Stemmetællere: Renee og Tina blev valgt.


Det blev fastslået, at der kun udsendes én skriftlig indkaldelse til GF pr. matrikel. Bestyrelsen anbefaler, at man melder sig til nyhedsservicen på hjemmesiden. Så får man automatisk besked, når der bliver lagt nyt ud.2. Bestyrelsens beretning


Liz aflagde beretning fra bestyrelsen – [se her].

Beretningen blev enstemmigt vedtaget3. Trafik og parkering i gaderne – orientering og drøftelse


Anne Dorte lagde ud med en kommentar om, at bestyrelsens høringssvar adresserer mange af de trafikale problemer udfordringer.


Pernille spurgte ind til, om man har forsøgt at indføre begrænsninger som ensretning etc. Liz svarede, at der tidligere er søgt om lukning i BIG enden, evt. med en bom. Der er aldrig søgt om ensretning af vejen. Uanset hvad der bliver foreslået i diverse høringssvar, vil det formentlig ikke blive taget ind i lokalplanen, men forslag/ kommentarer vil blive sendt videre til relevante myndigheder.


Ketil nævnte, at han har haft kontakt med Center for trafik i februar måned. Her oplyste man, at der er foretaget en trafikmåling sidste forår [se her], hvor belastningen ikke var så stor, at der kunne blive givet tilladelse til 2 timers parkeringszone. Da belastningen er steget væsentligt det seneste år, vil der muligvis blive lavet en ny trafiktælling dette forår.


Anne Dorte mindede om muligheden for at sætte nye skilte op ved indkørslen til Kløverbladsgade.


Bjarne opfordrede grundejerne til at etablere parkering på egne matrikler.


Thommi henviste til sagen om det manglende fortov ved BIG, og slog fast, at det er meget væsentligt at få dette genetableret. Med den stærkt øgede trafik er det farligt at børn og andre fodgængere er henvist til at gå på gaden.


Klaus nævnte, at Datea har en lejeindtægt på parkeringspladserne, og derfor har stor interesse i ikke at skulle nedlægge pladserne.


Ketil påpegede, at det er i foreningens interesse, at der er så mange etablerede P pladser som muligt, da det aflaster den øvrige vej. Men det er vigtigt at der er et fortov, og det vil være mest optimalt, hvis det etableres mod vejen som oprindeligt.


Thommi supplerede, at erfaringen fra de røde bygninger viser, at det er en dårlig idé at etablere fortov bag bygningen.


Anne påpegede, at det ikke kan være grundejerforeningens opgave at sikre P pladser, og at hun helst så at der ikke var adgang til parkering i gaden for andre end beboerne.


Anne Dorte foreslog en afstemning om hvordan grundejerne foretrækker at fortovet bliver genetableret.


A- fortov mod vejen – 14 stemte for

B - fortov langs bygningen- 0 stemte for


I sidste ende vil det være kommunens afgørelse, men bestyrelsen vil tage grundejernes holdning til efterretning i den videre dialog med Datea og kommunen.4. Vejvedligeholdelse - opretning af kantsten og fortove – orientering og drøftelse


Bestyrelsen har indhentet et samlet tilbud for udskiftning af fliser og opretning af kantsten. Prisen kommer til at ligge i omegnen af 1 mio. kr. Dags dato indestår ca. halvdelen af de nødvendige midler i vejfonden.

Bestyrelsen foreslår på den baggrund at sætte vejbidraget op med henblik på at spare op til hele projektet i løbet af 3-4 år.


Der er ingen aktuelle påbud. Kommunen forholder sig afventende, da de er orienterede om, at der bliver arbejdet med en fælles plan.


Anne foreslog at tage en ny vejbelægning med ind i planerne, da denne formentlig vil skulle udskiftes indenfor en overskuelig årrække. Klaus svarede, at dette kun vil være muligt økonomisk hvis der laves større opkrævninger hos grundejerne eller hjemtages et fælles lån.


Bjarne påpegede, at han selv har bekostet en renovation ved sine ejendomme efter påbud fra kommunen, og derfor ikke synes det er rimeligt, at han skal deltage i betalingen for de øvrige grundejeres fortove og kantsten.  Klaus svarede, at dette er drøftet i bestyrelsen, og man har besluttet at lave en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvor grundejerne har afholdt en udgift selv.


Thommi supplerede, at han også selv har bekostet en renovering, og at en fælles ordning må omfatte alle – også dem der allerede selv har udført arbejde.


Liz opfordrede alle der selv har finansieret til at henvende sig til bestyrelsen. Bestyrelsen vil herefter tage stilling til refusion indenfor rimelighedens grænser.


Bjarne foreslog at begrænse refusionsmuligheden til de der har lavet arbejde på baggrund af et påbud fra kommunen.


Bestyrelsen opfordrede alle til fremadrettet at sende evt. påbud direkte til bestyrelsen.


Anne spurgte til muligheden for at få asfalteret stykket mellem kantsten og fortovsfliser. Klaus svarede, at det indhentede tilbud omfatter stabilgrus på det stykke.


Charlotte gjorde opmærksom på, at det ikke er nok med grus, da mange bilister parkerer oppe på det stykke. Liz svarede, at opretningen af kantsten gerne skulle betyde, at der ikke længere vil blive parkeret oppe på kantstenene.

 

Herefter blev der stemt om bestyrelsens plan (som indebærer en mindre stigning i vejbidraget). Planen blev enstemmigt vedtaget5. Nyt byggeri i Kløverbladsgade – orientering og drøftelse


Anne opfordrede bestyrelsen til at få lavet en grundig inspektion af vejene inden byggeriet igangsættes, så foreningen kan søge erstatning for evt. skader6. Indkomne forslag


Der var indkommet to forslag til bestyrelsen, som blev behandlet samlet, da der var budgetmæssig sammenhæng.


A) Renee Petersen: Forslag om etablering af net over multiboldbanen [se her] til en pris af ca. 30.000. kr. Forslaget bunder i store problemer med bolde og ubudne gæster i haverne.


B) Ketil Johansen for parkudvalget: Forslag om at opsætte hængekøje og rutsjebane på det grønne område [se her].


Klaus påpegede, at idrætsforeningen ville kunne bidrage med ca. halvdelen af udgiften til net over boldburet, hvis dette blev vedtaget.


Renee spurgte ind til, om de valgte legeredskaber er sikret mod vandalisme med stålwirer. Ketil bekræftede, at det er de.


Ketil supplerede, at de valgte legeredskaber alene er et udtryk for, hvad man kan få indenfor forskellige prisrammer. En anden mulighed er at give parkudvalget et beløb + mandat til at agere frit indenfor beløbsrammen.


Bjarne bemærkede, at man efter hans mening bør førsteprioritere at få etableret løsninger, der modvirker gener for grundejerne.


Dorte påpegede, at mange af de bolde der havner i haverne ikke stammer fra boldburet.


Renee kommenterede, at man bør tænke i en indretning af det grønne område, der ikke lægger op til boldspil.


Anne foreslog, at man kunne omlægge parken til nyttehaver for områdets beboere.


Klaus kommenterede, at vi har mulighed for at bruge af formuen, så der kan budgetteres lidt mere til forbedringer i parken.


Anne Dorte foreslog en vejledende afstemning om hvorvidt der skal prioriteres legeredskaber eller net til boldburet.


Afstemning:


net til boldburet: 8

Legeredskaber: 9, heraf foretrak et flertal en ny rutsjebane


Anne Dorthe konkluderede, at der på den baggrund ikke er et klart mandat til det ene frem for det andet. Bestyrelsen må derfor selv agere indenfor det afsatte budget.7. Fremlæggelse af regnskab 2014 til godkendelse


Klaus fremlagde regnskabet for 2014 [se her]. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.8. Fastsættelse af kontingent for grundejerforeningen og vejfond for 2015


Bestyrelsens forslag:


Grundejerforeningen: Kr. 500,- pr. matrikel - uændret

Vejfonden: Kr. 200,- pr. facademeter – forhøjelse fra kr. 125,- til kr. 200,-


Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.9. Fremlæggelse af budget 2015 til godkendelse


Klaus fremlagde budgetforslag til godkendelse [se her].


Det blev vedtaget at afsætte en sum på 30.000 til investeringer i parken. Derudover opfordres parkudvalget til at søge fonde om yderligere midler til legeredskaber.


Budgettet blev herefter godkendt.10. Valg til bestyrelse


Liz Haltrup, Klaus Pedersen og Marc Noblet var på valg for en 2-årig periode. Alle tre genopstillede og blev valgt.


Mie Olesen og Mette Lassen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Renee Petersen og og Thommi Nielsen blev valgt i deres sted for en 1-årig periode.


Pernille Lund Stæhr og Ketil Johansen blev valgt som suppleanter.10. Valg af revisor


Bestyrelsen foreslog Henrik Degn, som blev genvalgt.11. Eventuelt


Thommi påpegede at der er rigtig meget henkastet affald i BIG enden af Kløverbladsgade. Dorthe svarede at Kommunen er orienteret om problemet, og skraldet vil blive afhentet en af de nærmeste dage.


Klaus orienterede om, at man vil fjerne graffiti i parken i forbindelse med forårsrengøringen


Bjarne opfordrede til, at indkomne forslag sendes ud til medlemmerne inden GF. Anne Dorte foreslog, at de lægges løbende på hjemmesiden.


Thommi nævnte, at der bør reklameres for hjemmesiden i forbindelse med alle udsendelser.


........................................................................................................................................................................................


Referent: Mie Møller Olesen