Bestyrelsesberetning 2015-16

Beretning  generalforsamling 30. marts 2016/Liz Haltrup:


Det har været et travlt år i bestyrelsen. Der har været holdt fem ordinære bestyrelsesmøder, et utal af email-møder, og derudover et stort antal ’gademøder’ med entreprenører, konsulenter og kommunens folk m.fl. Og så holdt vi, som I ved, en ekstraordinær generalforsamling i november for at tage stilling til et skybrudsprojekt. Det vender jeg tilbage til.


Bestyrelsen har haft mange og meget forskelligartede opgaver i gang. Nogle er løst, mens andre har flettet sig ind i hinanden og afventer svar. Nogle svar har vi ventet meget længe på, og det giver næring til den modvilje, man nogen gange har mod kommunale kontorer.


Af hensyn til den efterfølgende debat vil jeg prøve at dele beretningen op i temaer, som man kan forholde sig til. Opdelingen er ikke som sådan en prioriteret rækkefølge, snarer en form for kronologi.


Fortove: Bestyrelsen nedsatte et vejudvalg bestående af Lisbeth (Klø 44) , Bo (Klø 34) og undertegnede. Vi gik i gang med at indhente nok et tilbud på opretning af kantsten og renovering af fortove. Vi fik et tilbud på godt 1,5 mill. , men valgte at gå videre med Mozart Byg, som vi allerede havde et tilbud fra. Blandt andet fordi det firma var med på vores tanker om at lave græskanter mellem fliser og kantsten, frem for gruskanter.


Bedst som vi skulle til at gå i realitetsforhandlinger og sætte dato for start, kom invitationen fra kommunen og HOFOR om at medvirke i kommunens ambitiøse skybrudsplan, hvor de private veje kunne søge medfinansiering til et projekt i vores gader. Fortovsprojektet blev derfor sat på standby. Vi ville ikke gå i gang med at grave i gaden, før vi vidste, om vi også skulle anlægge skybrudsløsninger.


Så der står fortovsprojektet nu. Selv om vi i første omgang fik afslag på det skybrudsprojekt, konsulentfirmaet Klimavej indsendte på vores vegne, har vi fået melding fra HOFOR om en interesse i vores veje og parken. Så inden vi ved noget konkret der fra, giver vi os ikke til at hæve kantsten.


Parken: Net over boldbur og nyt legeredskab. Vi gik ret hurtigt i gang med at indhente tilbud på net samt forskellige løsninger til boldburet, så vi kan undgå vildfarne bolde i haverne, samt tilbud en ny rutsjebane til erstatning for det gamle legetårn. Rutsjebanen er nu sat op og taget i brug. Nettet endte vi med at skyde til hjørne – indtil videre. Efter flere opmålinger og tilbud endte en ”tagløsning” med at ville koste uforholdsmæssigt meget at få etableret. I stedet må vi forsøge med ”adfærdsregulering” og ved skiltning at lægge op til mindre voldsomt boldspil på tennisbanen.


Her er det værd at understrege, at det jo er vores park og vores faciliteter.  Vi har faktisk lov til at kræve at kunne bruge dem selv. Vi har også lov til som naboer til banen og græsplænen at kræve,  at tennisbanen ikke bruges uhensigtsmæssigt og støjende.  Vi må gøre os selv synlige i parken.


Bestyrelsen har også indhentet tilbud på træstubbe og andre typer nye siddepladser til anbringelse på græsarealerne i stedet for bænke. Her har vi endnu ikke fundet frem til passende og prismæssigt overkommelige løsninger.


Skybrudsprojektet: Som fortalt i nyhedsbrevet fik vi afslag fra HOFOR på medfinansiering til et skybrudsprojekt, som blev fremsendt i begyndelsen af december. Afslaget kom 22. december uden egentlig årsag angivet.  Der var dog mange grundejerforeninger, der fik afslag, og så tæt på jul var det ikke muligt at grave ret meget i, hvorfor det skete. Vi ved dog, at der havde været lidt uro omkring rådgivningsvirksomheden Klimavej med det resultat, at Cowi trak sig ud af samarbejdet.


En overordnet årsag er dog givetvis, at det er kommet bag på HOFOR, at så mange grundejerforeninge/private fællesveje var interesseret i at søge 100 % medfinansiering til et skybrudsprojekt. Der var meget pres på for i løbet af to uger at finde frem til de projekter, der kunne godkendes. Fællesforeningen for grundejerforeninger Grundejeren.dk har i sit seneste blad oplyst, at 38 projekter blev godkendt ult. december, heraf ganske få i Valby. 


Som jeg også skrev i nyhedsbrevet, har HOFOR efterfølgende meddelt de foreninger, der fik afslag i første omgang, at man stadig er interesseret i vores projekter, og at man tager kontakt i løber af foråret og konkretiserer denne interesse. Her afventer vi så et udspil, som vi kan tage stilling til. Der er jo fortsat i år mulighed for at søge 75 % medfinansiering til et projekt.


I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til alle for den store og engagerede deltagelse i den ekstraordinære generalforsamling om skybrudsprojektet. Det er sådan et engagement, der gør, at man selv gider bruge en masse timer på at sætte sig ind i problemstillinger, der for få øjeblikke siden var ukendt territorium for de fleste i bestyrelsen.

 

Vedtægter: Bestyrelsen har vedtaget at sætte gang i en revidering af vores vedtægter. Det skal foregå i en proces frem mod næste generalforsamling, som så forhåbentlig kan stemme om et sæt nye vedtægter. Det er der flere årsager til:


-I forbindelse med skybrudsprojektet og den ekstraordinære generalforsamling, hvor vi gerne ville have foretaget en vedtægtsændring omkring låntagning, gik det op for mig, at vores gældende vedtægter både er utidssvarende og på mange punkter uklare. Bl.a. er der ingen definitioner på flertal, ligesom der ingen definition er på, hvordan ændring af vedtægter skal foregå. Grundejerforeningens og vejfondens formål er heller ikke præcise.


-Vi har i bestyrelsen længe følt uklarhed om vægten af de medlemskaber, der ikke udgøres af de hvide byggeforeningshuse: Den røde ejerlejlighedsejendom Karensgade/Klø. , erhvervsudlejningsejendommen Dades (BIG-huset). Lige om lidt kommer der så dels en almen boligforening, dels en privat udlejningsejendom med adresse i gaden.  Vedtægterne bør afspejle de forskellige ejendomstyper og deres vægt i foreningen.


-Fordelingsnøgler og andre juristerier. Arbejdet med at ændre vedtægterne kommer muligvis til at berøre nogle juridiske konsekvenser. Her kan man med fordel søge bistand hos Grundejeren.dk, der også har et nogle standardvedtægter, man kan bruge som udgangspunkt.


-Jeg håber, nogle af medlemmerne her vil melde sig til et udvalgsarbejde om vedtægterne, og at ønsker til nye/ændrede vedtægter allerede vil komme frem under debatten.


Parkering: Dette er et tilbagevendende spørgsmål. Vi, der bor i gaderne, føler alle, at bilpresset er større end nogensinde hos os. Det er blevet stadigt sværere at finde plads til at parkere i nærheden af sin bolig – selv i de sene aften- og nattetimer. Og der parkeres i omfattende grad foran indkørsler, ligesom de kommunale p-vagter har en fest med mindst en gang om ugen at lange bøder ud til biler, der er parkeret for tæt på vejkrydset.


Vi har jævnligt haft kontakt med parkeringsafdelingen i kommunen. Den seneste optælling derfra viser da også, at vores fornemmelser holder stik: p-procenten er tæt på 100 – i nogle tilfælde højere – døgnet rundt.


For få uger siden offentliggjorde kommunen så nogle nye betalingszoner gældende fra næste år, hvor også en del veje omkring Valby Station og nord for Vigerslev Alle nu bliver inkluderet i en gul zone, som vil koste 9 kr. i timen om dagen og få kroner om natten. De private fællesveje, der ligger i den nye, gule zone, bliver gjort offentlige, og beboere kan købe p-licens til ca. 750 kr. Det kunne være en løsning for os, men ville så indebære, at kommunen skulle overtage vejene.


En anden løsning kunne være en tidsbegrænset parkeringsløsning i lighed med dem, der er ved andre trafikale knudepunkter, bl.a. Hellerup og Vanløse stationer. Her er tidsbegrænsningen 3 timer og gælder typisk i tidsrummet 8-19. En beboerlicens til et tidsbegrænset område er gratis.  Denne løsning kan synes fristende, og er endda formentlig mulig at få gennemført hos os. Men det skal jo overvejes, om der alligevel vil være p-pladser nok til os efter kl. 19, hvor der stadig er godt belagt med biler, der ikke alle hører til i gaden. Og kan/vil nabogaderne være med i en tidsbegrænset ordning?


Valby Lokaludvalg holder orienteringsmøde om den nye p-zone 7. april, som alle er velkomne til.


Andre sager: Vi fører en løbende (envejs) dialog med kommunen om Big-husets ulovlige parkeringspladser. Der er ikke sket noget! Intet. Den seneste melding går dog på, at nogle jurister ser på sagen.


Vi fik i efteråret en henvendelse fra en landinspektør om det lille stykke vedhæng til Kløverbladsgade henne ved Carl J. Den kommende ejer af matriklen på den anden side af hegnet var interesseret i at erhverve det stykke jord, hvis GF havde lov til at frasælge det. Det vidste vi ikke, men vi blev enige om at sætte en advokat på sagen. Og nu ligger der så handel, som venter på at blive verificeret. Det kommer som et punkt for sig.


Byggeriet: Den almene boligforening er ved at tage form, og HOFOR har netop brugt tre uger på at lægge fjernvarmerør til grunden. Ifølge den info, der er givet, vil der om kort tid komme nogle store betonmoduler til grunden. Vi har bedt entreprenøren om, at al materieltransport foregår fra Carl Jacobsens Vej og ikke ned gennem Kløverbladsgade.


Det andet byggeri, den 5-6 etager høje udlejningsejendom på hjørnet, går formentlig også i gang for alvor i år. Grunden er næsten ryddet.


Nye lysstande: Hofor etablerede i vinter ny kabelbåren og energibesparende belysning i Gerdasgade og Karensgade. De nye lysstande er lavere end de tidligere og er placeret tættere på husene, hvilket formentlig har givet beboere i de berørte ejendomme nogle lysgener i deres rum.


Der har netop været afleveringsforretning, og enkelte flise- og asfaltskader rettes op.


Bestyrelsen: Bestyrelsen har i det forløbne år udover undertegnede bestået af Klaus Pedersen, Renee Petersen, Thommi Nielsen og Marc Noblet, og med Ketil Alstrup Johansen og Pernille Lund Stæhr som suppleanter. I løbet af året trak Marc sig ud af bestyrelsesarbejdet, og Ketil trådte ind i bestyrelsen. Som nævnt i begyndelsen af beretningen har det været et meget arbejdsomt år med mange møder, og jeg vil gerne sige tak til alle i bestyrelsen for et fantastisk og engageret arbejde. Også tak til vejudvalget og parkudvalget samt til Søren Lund Stæhr for at stille op som faglig ekspert omkring skybrudsarbejdet.