Referat ekstraordinaer GF 30.11.2015
Ekstraordinær generalforsamling for GF Kløverbladet, mandag den 30. november 2015 i Valby kulturhus


Til stede var 30 ud af foreningens 59 stemmeberettigede matrikler.1.Valg af dirigent


Bestyrelsen foreslog Søren (Klø 28),  som blev valgt.2.Valg af referent


Bestyrelsen foreslog Mie (Klø 26), som blev valgt.3.Valg af stemmetællere


Som stemmetællere blev valgt Vivian (Klø 14), Lisbeth (Klø 44), Gravers (Klø 38) og Mikkel.4.Skybrudssikring af Kløverbladsgade, Karensgade og Gerdasgade samt fornyelse af fortove og opretning af kantsten


Orientering fra bestyrelsen ved Liz:


Den 27. august blev grundejerforeningen inviteret til et orienteringsmøde med HOFOR og Københavns Kommune omkring skybrudssikring. Bestyrelsen har i nogen tid arbejdet med et projekt omkring renovering af fortove og kantsten, og en mulighed for at koble dette sammen med et skybrudssikringsprojekt, og dermed få finansieret dele af fortovsprojektet. Derudover er der meget der tyder på, at et egentligt påbud kan være på vej indenfor en 10 års periode. Dette er der mulighed for at imødegå i et evt. projekt.


Kort fortalt handler det om at få ledt vandet udenom kloakkerne i tilfælde af skybrud.

Hvis Grundejerforeningen beslutter at indgå i projektet, vil HOFOR betale for den del der har med vandafledning at gøre. Det sker ved at GF optager et lån, som HOFOR tilbagebetaler. Dette kræver en vedtægtsændring. Der er desværre en meget kort tidsfrist, da en finansieringsaftale skal indgås i indeværende år.


Hvis vi går ind i projektet, vil Karensparken indgå og den del af projektet vil blive 100 % finansieret. Der er rettet henvendelse til Lundbeck, som umiddelbart er positive.


Orientering fra Signe Thora Larsen fra klimavej.dk:


Signe gav indledningsvist en introduktion til Københavns kommunes skybrudsplaner og vandopland, herunder hvorledes grundejerforeningen er omfattet i planerne.


Herefter gennemgik Signe den samlede pakke - fase opdelt pakke, finansieringsmodel, forskellige mulige pakker med og uden byrumsforbedringer, tidsplan samt forskellige eksempler på løsningsmuligheder – [se her]


Finansieringen sker gennem et lån som grundejerforeningen skal optage, men som HOFOR tilbagebetaler renter, afdrag og gebyrer på. Inden en evt. plan vedtages, vil der komme til at ligge et udbud på finansiering. Grundejerforeningen kommer til at stå som projektejere, men vil ikke skulle stille sikkerhed for lånet.


I forhold til parken vil projektet skulle kobles til det kommunale projekt på Carl Jacobsens vej. Da der endnu ikke foreligger et færdigt projekt, så er det endnu uvist, om der alene skal laves overfladeløsninger eller om vandet skal ledes gennem et evt. ledningssystem. Der skal beregnes hvilken kapacitet der skal være i anlægget så det dimensioneres korrekt.


Hele forprojekteringen bliver 100 % finansieret af HOFOR. Grundejerforeningen vil dog skulle betale et depositum på kr. 40.000. Hvis projektet ikke kan godkendes af fx tekniske årsager vil depositum blive tilbagebetalt. Depositum er Klimavej.dk’s sikkerhed for at grundejerforeningen mener det alvorligt.


Anne spurgte til hvorvidt der vil blive inddraget erfaringer fra det gamle vejprojekt. Dette blev i sin tid lukket ned blandt andet fordi vi har så meget moræneler, at vandet løber ned til det dræn der ligger ved banen. Signe svarede, at alt tidligere materiale og erfaringer vil indgå i forprojekteringen.


Debat:


Jørgen Skram omdelte en skrivelse til alle grundejere på vegne af Karensgade 12, hvor der blev gjort indsigelse mod at indgå i et skybrudsprojekt samt mod indføjelse af ny vedtægt om lånemulighed for grundejerforeningen.


Lene foreslog at lade alt vand gå til forsinkelsesbassin i parken med henblik på at undlade foranstaltninger i vejen.


Anders påpegede nødvendigheden af at få Lundbeck med på banen. Bestyrelsen svarede, at det er man helt klar over.


Jørgen Skram fastslog, at den enkelte grundejer under alle omstændigheder vil skulle betale for foranstaltning fra hus til skel, så der er ikke noget sparet ved at lave en løsning nu frem for at afvente et evt. påbud.


Renee spurgte om projektet vil kunne finansiere noget af den ønskede opretning af kantsten som pt. er sat i bero pga. manglende kapital. Liz bekræftede, at kantsten vil være en del af den hydrauliske ordning og derfor i et omfang kunne finansieres gennem projektet.


Gravers spurgte om muligheden for at nedlægge feks. lyslederkabler i forbindelse med projektet. Søren svarede, at det er muligt, og at TDC formentlig gerne vil betale for kabler, hvis vi forestår gravearbejdet.


Steen understregede, at foreningen vil få behov for juridisk rådgivning hvis man vælger at indgå i et projekt. Han spurgte i forlængelse heraf, hvor bestyrelsen vil søge rådgivning.  Liz svarede at bestyrelsen selvfølgelig vil indhente rådgivning inden indgåelse af store kontrakter. Man vil bla gøre brug af grundejer.dk, som har juridiske rådgivere tilknyttet. Det vil være kendt stof for dem.


Klaus spurgte om det projektforslag der fremlægges til foråret vil være ét forslag eller indeholde forskellige muligheder Signe svarede, at der kun vil blive udarbejdet et enkelt skitseprojekt. Hvis projektet vedtages, så vil man efterfølgende bearbejde projektet, og der vil være mulighed for at indarbejde forskellige forslag fra grundejerforeningen.


Flemming spurgte om diverse materiale vil blive gjort tilgængeligt for grundejerne. Bestyrelsen svarede at man vil bruge hjemmesiden og løbende lægge materiale op. Kommunens planer ligger der allerede.


Lene foreslog at man ventede med at tage stilling til vedtægtsændringer til det er besluttet om vi tilslutter os et endeligt projekt. Bestyrelsen svarede, at det ikke er muligt, idet en vedtægtsændring er nødvendig for at vi kan gå videre til en forprojektering.5.Afstemning


Det blev besluttet at ændre på rækkefølgen af de to afstemninger, da forslaget om vedtægtsændringer var at betragte som det mest vidtgående.


Første afstemning – Vedtægtsændringer – [se teksten her]:


Teksten til de foreslåede vedtægtsændringer er formuleret ud fra modelbetegnelsen fra grundejer.dk.


Bestyrelsen anbefalede et ja til de foreslåede vedtægtsændringer. Med de nye vedtægter vil grundejerforeningen også kunne optage lån i andre situationer hvor vi evt. får påbud fra myndighederne og betale over en årrække i stedet for at opkræve engangsbeløb fra grundejerne.


Resultat:


Ja: 24


Nej: 6


Anden afstemning - Principbeslutning om at gå videre med projektet


Bestyrelsen anbefalede et ja til at gå videre med projektet på den måde som var blevet skitseret. Bestyrelsen understregede, at der på dette tidspunkt alene skulle stemmes om en principbeslutning om at gå videre og indbetale depositum på kr. 40.000 til Klimavej.dk. Først til foråret træffes den endelige beslutning.


Resultat:


Ja: 25


Nej: 4


Blank: 16.Eventuelt


Det årlige Julehyggearrangement finder sted søndag den 20. december kl. 15.00 i Karensparken. Der bliver lagt en invitation op i fb gruppen en af de nærmeste dage.


Der er store parkeringsproblemer i Gerdasgade, og der er i den ende en del knækkede fliser som gør det farligt at færdes. Bestyrelsen vil vurdere omfanget og foretage de nødvendige reparationer.