Bestyrelsesberetning GF 2017

Beretning fra ordinær generalforsamling marts 2017/Liz Haltrup:


Jeg vil begynde, hvor jeg sluttede beretningen på sidste års generalforsamling. Her var nybyggeriet for enden af Kløverbladsgade stadig i sin spæde begyndelse – vi vidste ikke helt, hvad der ventede os, kun at grundene var ryddet, og diverse installationer var etableret. I december 2016 flyttede så beboerne ind i boligforeningen 3B’s 31 nye boliger. Velkommen til de nye naboer, som ser ud til at være kommet til rette i deres nye lejligheder. De første par måneder af i år har Kløverbladsgade så været afspærret, så naboejendommen kunne bygges op. Kløverparken hedder de kommende godt 100 lejeboliger, som er planlagt til ibrugtagning sidst på året. Her kommer også parkeringskælderen for beboerne i begge de nye ejendomme.


Det går stærkt, og det er mærkbare forandringer i vores lille kvarter, som vi ikke helt kender omfanget af endnu. Det har i lange perioder været mere end almindeligt svært at færdes til fods hen til Carl Jacobsensvej og stationen. De midlertidige såkaldte fortove har som oftest været spærret af byggemaskiner og -materialer. Og vi har fået understreget manglen på et egentligt fortov på den modsatte side ved Kapselfabrikken.


Omkring Kapselfabrikken vil jeg sige, at her har bestyrelsen været på overarbejde i det meste af det forløbne år. Det følgende bliver lidt langt, for det har været en særpræget proces, som ikke helt er nået til vejs ende endnu.

Vi begyndte med – som anbefalet her på generalforsamlingen sidste år – en henvendelse til miljø- og teknikborgmesteren om de ulovlige forhold. Denne henvendelse blev ret hurtigt fulgt op af mails fra forvaltningen til grundejerforeningen. Man havde oprindeligt udstedt et påbud om at fjerne skiltene. Det påbud havde ejeren af bygningen, Dades, så fået udsat med henvisning til noget juridisk.


Så gik tiden, forstod vi på forvaltningen, og man skulle jo være meget grundige, og der var også mangel på medarbejdere med meget mere. Men nu  - og det var så i forsommeren 2016  - var man så på vej med et nyt påbud, hvor skiltene skulle fjernes. I den mellemliggende tid, mens vi korresponderede med forvaltningen, henvendte Renee og Gravers sig så til Valbybladet for at pege på den mangeårige strid med bygningens ejere om manglen på et fortov og en ulovlig, privat parkeringsplads. Det kom der en ret markant opsat artikel ud af i Valbybladet.


Kort herefter lå der så i vores brevpostkasser en seddel, vil jeg kalde det. Jeg ved ikke, om alle i kvarteret fik den, eller om det kun var de nærmeste naboer til Kapselfabrikken. Sedlen fortalte en mærkeligt truende tone os, at det var noget skidt, vi var ude i have kontaktet kommunen, som nu ville lukke 50 parkeringspladser. Og nu var vi – bestyrelsen – årsag til, at der ville blive endnu mere trafik i vores gader, når de (kapselfabrikken – det var brevet underskrevet med), skulle til at køre rundt for at finde parkeringsplads. Og årsag til forringede vilkår for de små virksomheder. Shame on us!

Forfatteren af sedlen viste sig at være stifter af en lejerforening for de erhvervsdrivende i Kapselfabrikken. Han svarede igen i Valbybladet – i samme truende, insinuerende tone, at vi i grundejerforeningen nu havde nedkaldt os vores medlemmers vrede over øget parkeringstrafik og var årsag til, at de måtte flytte virksomhederne andre steder hen.

Jeg skrev en længere henvendelse til ham og forklarede – i en forholdsvis nøgtern tone – hvad det her drejede sig om, og hvordan tingene hænger sammen. Og at vi ikke siden 2015 havde hørt noget fra bygningens ejere om nogen form for løsning.


Og jeg fik et ualmindeligt nedladende og groft svar – jeg vil ikke gengive indholdet her, men det var i en tone, som selv ikke jeg mestrer, uanset hvad jeg måtte mene om folk.  Dog sluttende med, at man skam var åben for en konstruktiv dialog om problemerne.


Den blev vi så i bestyrelsen enige om at følge op på, dog med diverse forbehold omkring vores forventninger omkring parkeringen og etablering af et fortov. Og at bygningens ejer/administrator også skulle være med til et møde. Det er trods alt dem, vi skal træffe aftaler med, ikke en lejerforening. Bestyrelsen holdt disse møder per e-mail, og det var en meget lang korrespondence, skulle jeg hilse og sige. Flere af jer gav også på vores Facebook udtryk for, at nu skulle vi tage at indgå en aftale med Kapselfabrikken, så de kreative virksomheder ikke forlod nabolaget. Det endte med, at der blev holdt et møde ”i en god og konstruktiv tone”, som formanden for lejerforeningen nævnte i hver eneste henvendelse til os. I begyndelsen af december deltog  Renee, Lisbeth og jeg i et møde, hvor også Datea var repræsenteret med flere deltagere.


Mødet endte med:


-At de kommende p-pladser under alle omstændigheder er offentlige.

-Der fra Dades/Datea bliver foreslået en skråparkeringsløsning med cirka 1,5 m fortov langs husmuren cykler samt en vendeplads for enden af bygningen. Det sidste for at begrænse trafik op gennem Kløverbladsgade. Vi tilkendegav, at der også skulle være plads til cykler på parkeringsområdet.

-Man har ønske om en tidsbegrænset parkering for at undgå pendlerparkering (her deler vi så interesse).


Dette og så det faktum, at en skråparkeringsplads, som de foreslår, vil inddrage en halv meter af vejarealet, skal omkring kommunen, da udspillet derfra er, at der ikke må indgå vejareal til p-pladserne.

På mødet blev det planlagt at holde et møde med kommunen hurtigst muligt, hvor vi skulle med. Dette har vi ikke hørt noget om endnu. Jeg har lige rykket Datea, og det er så cirka her, sagen står.


---

Med hensyn til parkering i gaderne har bestyrelsen i årets løb etableret et samarbejde med grundejerforeningen for Forfatterkvarteret og sammen søgt kommunen om, at vores veje får tidsbegrænset parkering, og hvor beboere kan få beboerlicens til parkering i gaderne. Dette har vi gjort både i lyset af vores nærhed til det trafikale knudepunkt Ny Ellebjerg Station, men også fordi den nye betalingszone i den nordlige del af Valby sagtens kan foranledige endnu mere parkeringstrafik i vores ende.


Vi havde håbet at kunne sige noget endeligt om dette spørgsmål her på generalforsamlingen. Imidlertid har forvaltningen bedt politikerne i teknik- og miljøudvalget om at forholde sig til, at rigtig mange private gader nu har søgt om tidsbegrænset parkering. Så før udvalget har forholdt sig til det i april, ved vi ikke, om det bliver gennemført hos os.

Der har jo været holdt trafiktælling i Kløverbladsgade, hvor det blev konstateret, at parkeringen både dag og aften lå tæt på eller over 100 %.


---


Som bekendt fik vores forening afslag på den ansøgning til et medfinansieret skybrudsprojekt, som vi sendte ind til Hofor kort før jul 2015, efter en meget kortvarig og heftig proces her i foreningen. Efterfølgende fastslog Hofor, at man her stadig var interesseret i at hjælpe de foreninger, der havde fået afslag på deres skybrudsprojekter. Årsagen til, at vi havde fået afslag, var, at Klimavejs projekter (som alle havde fået afslag), var alt for dyre og for ugennemarbejdede!

I efteråret var vi og en del andre grundejerforeninger derfor indkaldt til et møde hos Hofor, som tilbød at overtage projektering, anlæg og drift af skybrudsprojekter i foreningerne.  Der blev ikke på det møde givet løfter om noget som helst i forhold til omfang af sådanne skybrudsprojekter, ligesom der heller ikke blev givet nogen fast tidshorisont på, hvornår de kunne tænkes at materialisere sig – måske om 2-3 år. Her var første prioritet de nogen og 30 projekter, som havde fået tilsagn om medfinansiering, og som netop skulle til at i gang.


Hofor var dog interesseret i af få en tilkendegivelse af, om vi var interesserede i at vente, så de kunne komme til at etablere en skybrudsløsning hos os. Det har vi sagt ja til, at vi var interesseret i. Vi har derudover ikke aftalt noget.

Som følge af det har bestyrelsen vedtaget at udsætte en større fortovsrenovering, til vi ved, hvad en Hofor-finansieret skybrudsløsning vil indebære, og hvor meget følgearbejde på veje og fortove, vi selv kommer til at skulle finansiere.

I sagerne om skybrudsprojekter prøver Fællesforeningen for Grundejerforeninger, som vi er medlem af, i denne tid at skabe sig overblik over, hvad de enkelte Hofor-finansierede projekter går ud på, så de kan rådgive bedre. Hofor bidrager ikke med disse oplysninger, så det er vigtigt, at vi selv hjælper til med at skaffe et overblik. Indtil nu har vi så – jævnfør det lige sagte – ikke rigtigt kunnet bidrage med noget.


Fællesforeningen har også for nyligt holdt en høring om bl.a. byggefortætning i villakvartererne – hvor der i nogle kvarterer rives villaer ned, og efterfølgende gives tilladelse til at opføre dobbelthuse på grundene, selv om bebyggelsesprocenter, servitutter og andet overskrides. Dette er en problemstilling, som også bør interessere os. Vi kan se, at dobbelthusene i stigende omfang opkøbes af udviklingsfirmaer, som bygger om og til, så det bliver muligt at få endnu flere boliger presset ind på pladsen, men hvor byggeprocenten også overskrides. Man kan frygte en udvikling, hvor vores haver – der må siges at være en del af kvarterets egenart – i højere grad inddrages til boligplads. Det er en udvikling, jeg synes, vi skal kæmpe imod.


Bestyrelsen nedsatte i foråret et udvalg, som skulle arbejde med at opdatere foreningens vedtægter. Dels er der, siden vedtægterne blev til, sket forandringer i sammensætningen af foreningens medlemmer, dels er de utidssvarende i forhold til de opgaver, foreningen og den tilhørende vejfond har. Udvalgets arbejde har endnu ikke materialiseret sig i et forslag, vi kan drøfte her på generalforsamlingen, men man har bl.a. kigget på vedtægter i andre foreninger, på vores fordelingsnøgle i forhold til de nye bebyggelser på vejen og på sammenhængen mellem grundejerforening og vejfond.

Udvalget har bestået af Christian, Søren, Anne og Thommi fra bestyrelsen. Anne er siden trådt ud af udvalget.


Bestyrelsen har også lovet at kigge på skiltning i Karensparken samt trafikskiltning på vejene. Hvad angår Karensparken ligger sagen lige nu hos mig. Vi skal have fundet en ordlyd og have indhentet tilbud på skilte. Hvad angår vejskiltning skal vi sikre, at bygherrer til de to bebyggelser genetablerer hastighedsbegrænsning, indkørsel forbudt samt Kløverbladsgade-vejskiltet, når de er færdige med at bygge.


I Karensparken er der fortsat et problem med vildfarende fodbolde i de haver, der ligger nærmest tennisbanen. Vi har flyttet målene over mod Lundbeck og appelleret til, at man husker at låse dem fast efter brug. Vi prøver med skiltning og andet at få folk til at lade være med at støje under boldspil. Måske er svaret helt at fjerne målene (som i øvrigt er i en miserabel tilstand.), evt. at erstatte dem med minimål. Vi drøfter også nogle nye siddepladser i parken. Det må ikke være for mageligt og indbyde til fest. Har nogen gode forslag til bænke eller alternativer, hører bestyrelsen gerne.

Vejudvalget, som består af Lisbeth, Bo og undertegnede, har været på vejsyn og konstateret en del småhuller i asfalten omkring bumpene. Og mange af de træpoller, der skal beskytte træerne, er rådne og trænger til udskiftning. Vi har i efteråret skiftet nogle af træerne ud i gaderne.


Og i omegnen af parken vil jeg opfordre til at man møder op og deltager i arbejdsdagen, som er 23. april. Det plejer at være meget hyggeligt, og som regel ser parken en del bedre ud, efter vi har været der.


Jeg vil slutte med at sige en stor tak til bestyrelsen: Klaus, Renee, Ketil og Thommi,  og til de medlemmer, der har deltaget i bestyrelsens udvalg, for et rigtigt godt samarbejde i årets løb om de små og store opgaver, der hele tiden er. Det er ingen sag at arbejde i en foreningsbestyrelse, når alle tager et nap med. Jeg har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen og fortsætter derfor ikke som formand. Det har jeg været i 7 år, og det er nok ingen skade til, at der kommer en ny på posten.