Forening

Copyright  ©  All Rights Reserved
Foreningens vedtægter pr. 30.11.2015


§1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverbladet


§2

Foreningens formål er at gøre foreningens område bedst muligt at bo i og gavne medlemmerne i de situationer, hvor fælles optræden er en fordel. Grundejerforeningen har en vejfond. Midlerne herfra anvendes til alle de udgifter der er forbundet med at renovere og vedligeholde fælles vejarealer


§2a

Grundejerforeningen er berettiget til at opkræve de midler, der er nødvendige til udgifter forbundet med at renovere og vedligeholde fælles vejarealer.


Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån, der er nødvendige til finansiering af renovering og forbedring af fælles vejarealer. Generalforsamlingen afgør, på hvilken måde en finansiering skal ske, samt i hvilket omfang medlemmerne skal stille sikkerhed over for grundejerforeningen eller tredjemand.


I forholdet til tredjemand hæfter hvert medlem kun med sin andel af foreningens formue, og krav mod grundejerforeningen kan ikke gøres gældende over for de enkelte medlemmer.Det enkelte medlem har pligt til at stille sikkerhed for foreningens lån over for långivende pengeinstitut, hvis generalforsamlingen har truffet beslutning om dette.


§3

Foreningens medlemmer er husejerne i det område foreningen dækker:

Gerdasgade 0-7 og 2-12, Kløverbladsgade 3-55 og 4-56 og karensgade 3-9 og 6-12. Hvert matrikelnummer har kun krav på ét medlemskab uafhængigt af, hvor mange skødesindehavere, der er. Såfremt en husejer ejer mere end ét matrikelnummer, oppebærer han et tilsvarende antal medlemsskaber. Der betales medlemskontingent for hvert matrikelnummer.


§4

Det årlige medlemskontingent samt størrelsen af vejbidrag fastsættes for indeværende år af generalforsamlingen. Kontingent og vejbidrag opkræves samlet og betales 01.05. i pågældende år. Betales der ikke rettidigt tillægges et opkrævningsgebyr på 10 %.


§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes i 1. kvartal og skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal være skriftlig og skal indeholde dagsorden. Regnskab og budget skal vedlægges indkaldelsen. En korrekt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmøde. Stemmeret på generalforsamlingen forudsætter, at medlemmet ikke er i restance med forfaldne bidrag til forening og vejfond. Stemmeret udøves alene ved personligt fremmøde af medlemmerne, eller et medlem af disses husstand eller familie. Ingen fremmødende kan repræsentere mere end ét medlemsskab. Ved eje i selskabsform fremmødes ved ejer (medejer), bestyrelsesmedlem, ansat eller anden repræsentant, der normalt og i øvrigt varetager selskabets interesse ( administrator, advokat, revisor el. lign. ). Generalforsamlingen træffer i alle anliggender beslutning ved almindeligt stemmeflerhed, med mindre andet er krævet i særlige anliggender i disse vedtægter. Skriftlig afstemning finder sted, såfremt mindst 3 medlemmer kræver det.


§5a

Der vælges en referent ved starten af hver generalforsamling. Referatet skal godkendes af dirigenten. Bestyrelsen er ansvarlig for, at referatet efterfølgende distribueres til foreningens medlemmer.


§6

Forslag, der ønskes behandlet selvstændigt på generalforsamlingen med henblik på beslutning, skal tilgå formanden skriftligt 5 døgn før generalforsamlingens start og ved bestyrelsens foranstaltning foreligge mangfoldiggjort på generalforsamlingen. Ethvert medlem kan 3 døgn før generalforsamlingen udbede sig oplyst, hvilke forslag, der er indgivet


§7

Bestyrelsen består af bestyrelsesformand, 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for to år af gangen. Bestyrelsesmedlemmer vælges blandt foreningens medlemmer for to år af gangen og således, at der det ene år vælges 2 medlemmer og det andet år 2 medlemmer. Suppleanter vælges for ét år af gangen. Bestyrelsen vælger selv kasserer og sekretær iblandt sine medlemmer. Trækker formanden sig fra bestyrelsesarbejdet indenfor en valgperiode, vælger bestyrelsen selv en ny formand iblandt sine medlemmer.


§8

Generalforsamlingen vælger for ét år af gangen 1 revisorer og 1 revisorsuppleant


§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen beslutter det, eller 10 medlemmer skriftligt begærer det med angivelse af begrundet dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 14 dages varsel og afholdes senest én måned efter begærings modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i øvrigt i overensstemmelse med reglerne i vedtægternes § 5.


§10

Bestyrelsen træffer alle beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen træffer beslutning om prokura. Bestyrelsen fører beslutningsreferat af alle møder. Ethvert medlem kan ved personlig henvendelse til bestyrelsens sekretær modtage dette referat.


§11.Kassereren fører samlet regnskab for forening og vejfond og forestår med bestyrelsen den økonomiske forvaltning af foreningens og vejfondens midler. Foreningens midler skal, bortset fra den nødvendige kontantbeholdning, anbringes i pengeinstitut el. lign. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og et revideret regnskab forlægges foreningens medlemmer på den ordinære generalforsamling.


§11a

En afgående kasserer har pligt til at overdrage et ajourført regnskab incl. alle aktuelle og relevante bilag senest to måneder efter sin afgang. Bestyrelsen har ansvaret for, at denne overdragelsesforretning finder sted.


§12

Den ordinære revision foretages én gang årligt, i januar eller februar førend den ordinære generalforsamling. Ekstraordinær revision kan foretages uanmeldt.


§13

Ethvert af foreningens medlemmer kan efter personlig henvendelse få adgang til foreningens dokumenter.


§14.

Foreningen kan opløses, såfremt mindst 2/3 af foreningens medlemmer på 2 hinanden følgende generalforsamlinger kræver det. Eventuelle indestående midler skal ved foreningens opløsning fordeles ligeligt medlemmerne imellem. Indestående på vejfonden fordeles dog i forhold til det på enhver tid gældende opkrævningsprincip.